fbpx

 Anderstorp · Ljungby · Vaggeryd · Värnamo

Så funkar det att hyra hos oss

Tips: Välj till hyrförsäkring – en extra trygghet om något händer.

Fokusera på det du gör bäst

Låt oss lämna och hämta

Vi fixar leverans och hämtning till byggplatsen om du vill. Vi kan också fixa envägsleverans om du själv vill hämta eller lämna på något av håra hyrställen i Anderstorp, Ljungby, Vaggeryd eller Värnamo. Vi erbjuder självklart ”hyr här – lämna där” också.

LÄR DIG HANTERA TRUCK, LIFT ELLER HJULLASTARE

I samarbete med Windings erbjuder vi utbildningar på plats hos oss. Är ni många på ett företag som behöver utbildning erbjuder vi skräddarsydda utbildningar som kan äga rum på plats på ert företag. Kontakta oss för mer information och datum för kurser.

 

Hyresvillkor

Vid uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads-, underhålls- och anläggningsarbeten m.m. gäller följande allmänna hyresvillkor.

§ 1. Tillämplighet
Nedanstående villkor gäller såvida inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2. Leverans och återlämnande
All uthyrning sker i mån av tillgång. Allt hyresmateriel levereras fritt från vårt förråd. Frakt- och/eller transportkostnad till och från förråd eller avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens bekostnad och risk återlämnas till samma förråd. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3. Hyrestid, Uthyrning för obestämd tid (löpande hyresdebitering)
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

§ 3:1 Uthyrning för bestämd tid (kontantförhyrning)
Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§ 4. Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt gällande prislista vid varje tidpunkt. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Mot privatkunder (kontant) tillämpas även minimihyra. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

§ 5. Äganderätt till hyresmateriel
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 6. Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7. Tillsyn och vård
Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv-och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8. Reparationer
Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt §7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparations- tiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9. Ansvar för skador
Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t. ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

§ 10. Åtgärder vid fel, skada och stöld
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren snarast möjligt göra skadeanmälan till försäkringsbolag (se §12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller borde upptäckas av hyrestagaren göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersättes genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11. Försenad eller felaktig leverans
Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Hyrestagaren har i sådant fall också rätt till ersättning för den skada han åsamkats, om inte uthyraren kan visa att han inte varit försumlig. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämnar annan godtagbar hyresmateriel och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt eller borde märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).

§ 12. Försäkring
Alla maskiner som hyrs skall försäkras mot stöld och andra skador av hyrestagaren. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på fordon, som är försäkringspliktiga.

G Rent erbjuder en hyrförsäkring mot pristillägg, se nedan.

§ 13. Uthyrarens hävningsrätt m.m.
Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen om:
a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.
b) Hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
c) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14. Force majeure
Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15. Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall- kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker månadsvid. Avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra. Legitimationskontroll är obligatorisk.

Leveransalternativ

Hämta och lämna i vald depå eller ”hyr här, lämna där”

Vi vill göra det enkelt och smidigt för våra kunder. Vi erbjuder stor flexibilitet. Du kan boka hämning på en ort och lämna tillbaka på en annan, om du är och jobbar över större områden. Du vänder dig bara till din kontakt som du brukar prata med, så fixar vi resten.

Utkörning och hämtning

Vi fixar transporten – på ena, andra eller båda hållen. Med egna fordon och goda samarbeten är vi ofta riktigt snabba, om det behövs.

Över hela landet

G Rent ingår i Hyreskedjan och vi erbjuder därför uthyrning över hela landet. Hyr genom oss oavsett var i landet du ska jobba.

Hyrförsäkring

Alla maskiner som hyrs skall försäkras mot stöld och andra skador av hyrestagaren. Vår egen försäkring är ett mycket bra alternativ med låg premie och självrisk.

Försäkringen omfattar
Inbrott, stöld, skadegörelse, åverkan, brand och vattenskada.

Premie och självrisk
När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, istället för att teckna en försäkring hos ett externt bolag teckna försäkringen direkt hos oss. Avgiften är 5% av bruttopriset för hyran enligt gällande prislista (exkl. moms) och självrisken är endast 5 000:- (exkl. moms) per skadetillfälle.

Begränsning
Förslitning, förbrukning, korrision, beläggning eller vårdslöst handhavande anses ej som plötslig och oförutsädd skada. Vid stöld gäller att tidpunkt för brottet ska preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, polisrapport skall upprättas och lämnas in till G-rent. Försäkringen gäller ej vid andrahandupplåtelse.

Om skada inträffar
Kontakta G-Rent snarast och uppge följande:
1. Kund, adress till skadeplats, kontaktperson med telefonnummer samt ordernummer på hyresavtalet som åsyftas.
2. Beskriv händelsen, skadans art och omfattning samt ev. inventarienummer.
3. Vid stöld och skadegörelse måste skadan polisanmälas och kopia lämnas till G-Rent.

Ågatan 11, 334 32 Anderstorp
0371-181 17
Öppet mån - fre mellan 06:45 - 16:30
Följ oss gärna på sociala medier för mer inspiration och aktuella erbjudanden

BEHÖVER DU HYRA MASKINER OCH UTRUSTNING? KONTAKTA G RENT – FINNS I ANDERSTORP · LJUNGBY · VAGGERYD · VÄRNAMO